European Meet-Up "All routes lead to Europe? Perspectives for a Federal Union", Sofia, 22 February 2018

 

 

Thursday 22 February 2018, 16:00 - 19:00
National Culture Palace, Boulevard "Bulgaria", 1463 Ndk, Sofia, Bulgaria
 
Bерсия на български по-долу

Registrations are closed

The Spinelli Group is a network of European political leaders committed to the goal of federal union.

Founded in the European Parliament in 2010, the Group brings together MEPs of different party groups to collaborate on constitutional issues. In 2017 a Spinelli Group was formed in the Committee of Regions.

The aim of the Spinelli Group is to work by stages towards a federal constitution of the European Union based on the values of liberal democracy.

Faced with euroscepticism and even resurgent nationalism, the case for the stronger unification of Europe has to be made with conviction. The Eurozone is weakened by poor fiscal integration and loose governance. The EU continues to underperform in foreign, security and defence policy. It struggles to agree common policies in the fields of asylum and immigration. Enlargement has almost ground to a halt. And Brexit exemplifies the risk of overall disintegration.

The main objectives of EU reform over the next decade are:

 • to improve the governance of economic and monetary union;
 • to resolve the immigration crisis;
 • to strengthen the legitimacy of the EU institutions;
 • to create among a core group of EU States a security and defence union;
 • to identify post-Brexit the meaning and relevance of ‘ever closer union’.

EU treaty change is a complicated exercise, and needs to be well-prepared intellectually, legally and politically. Through private and public events, media and publications, the Spinelli Group aims to raise the level and sharpen the focus of political debate about the government of the Union.

The Spinelli Group will work over the next two years up to and after the next elections to the European Parliament to engage the EU institutions, national and regional parliaments, constitutional courts, business and civil society.

To achieve this objective, The Spinelli Group is organising a series of events in European national capitals in order to meet citizens and national policy makers and make advance the debate on federal solutions to the challenges Europe is facing.

The next event series of The Spinelli Group will take place in Sofia on 22nd February 2018 on the occasion of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. This will be the opportunity to discuss how to reconcile at the best the aspirations and expectations of each Member State while preserving the unity of the European Union. Discussions on the future of Europe from the perspective of an open-ended scheme of differentiated integration will thus be held with parliamentary and ministerial representatives as well as citizens from Sofia in the framework of a public European Meet-Up.

The debates will be in Bulgarian and English, with interpretation. 

 

Programme

 

Public European Meet-Up “All routes lead to Europe? Perspectives for a Federal Union”

Venue: National Culture Palace, Boulevard "Bulgaria", 1463 Ndk, Sofia, Bulgaria

16:15-16:30

Openingby Mrs. Iliana IOTOVA, Vice-President of Bulgaria

16.30 - 17.45

 

1st Roundtable

WHERE IS EUROPE HEADING TO?  UNITED STATES OF EUROPE OR DIS-UNITED EUROPE OF STATES?

Guest speakers:

 • Elmar BROK, Member of the European Parliament
 • Georg GEORGIEV, Deputy Minister of Foreign Affairs
 • Denitsa ZLATEVA, Deputy Chairperson of the Bulgarian Socialist Party
 • Andrey KOVATCHEV, Member of the European Parliament

Topics for discussion:

 What’s on the cards in the current debate on the future of Europe?

 • What model of integration is right for Europe?
 • How to use European integration as a multiplier of peoples’ sovereignty?
 • How to ensure democratic legitimacy of the European project?
 • Should the EU be re-founded on the principle of solidarity between its citizens?
 • What perspectives for the integration of Western Balkan countries?

 

17.45 - 19.00

 

2nd Roundtable

ALL ROUTES LEAD TO EUROPE: DIFFERENT PACES TOWARDS AN “EVER CLOSER UNION”

Guest speakers:

 • Andrew DUFF, President of the Spinelli Group
 • Monika PANAYOTOVA, Deputy Minister for the Bulgarian Presidency of the Council of the EU
 • Ivailo KALFIN,Member of the High Level Group on Own Resources 
 • Eva MAYDELL, President of European Movement International

Topics for discussion:

 How can urgent reforms and different paces of integration be reconciled?

 • How to avoid the creation of second-class Member States while allowing a vanguard of willing Member States to set the basis of a European federation?
 • What financial and political instruments should be created to ensure cohesion among different circles of integration and avoid core-Europe’s hegemony?

 

Европейска среща „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за Федерален Съюз“

Четвъртък, 22 февруари 2018, 16:00 - 19:00 ч.
Национален дворец на културата, София, България

Групата “Спинели” е мрежа от европейски политически лидери, ангажирани с целта и обединени около идеята за създаването на федерален Европейски съюз. Основана през 2010 г. в Европейския парламент, Групата обединява европейски депутати от различни политически групи, които си сътрудничат по конституционните въпроси, определящи бъдещето на ЕС. През 2017 г. в Комитета на регионите също е сформирана група „Спинели“.

Целта на групата „Спинели“ е да работи за поетапното създаване на федерална конституция на Европейския съюз, основана на ценностите на либералната демокрация.

В условията на растящ евроскептицизъм и възраждащ се национализъм, въпросът за по-силно обединение на Европа трябва да се повдигне с решителност. В момента Еврозоната е отслабена от лошата фискална интеграция и слабото управление, а Европейският съюз продължава да се представя незадоволително в областите на външната политика, сигурността и отбраната. ЕС изпитва затруднения с постигането на съгласие по общите политики за миграция и убежище. През последните години процесът на разширяване почти е в застой, а междувременно Брекзит илюстрира риска от цялостното разпадане на Съюза.

В тази връзка основните цели на реформата на ЕС през следващото десетилетие са:

 • подобряване на управлението на икономическия и паричен съюз;
 • разрешаване на миграционната криза;
 • укрепване на легитимността на институциите на ЕС;
 • създаване на съюз за сигурност и отбрана от една основна група от държави-членки на ЕС;
 • идентифициране на значението и политическата значимост на концепцията за „все по-тесен съюз“ в периода след Брекзит.

Промяната на договорите на ЕС е сложно упражнение и трябва да бъде добре подготвено както юридически, така и политически. Чрез събития, медии и публикации групата „Спинели“ има за цел да повиши нивото и да изостри фокуса на политическия дебат върху управлението на Съюза.

Групата „Спинели“ ще работи през следващите две години - до и след следващите избори в Европейския парламент, за да ангажира институциите на ЕС, националните и регионалните парламенти, конституционните съдилища, бизнеса и гражданското общество. За постигането на тази цел групата „Спинели“ организира поредица от мероприятия в европейските столици, за да се срещне с гражданите и националните политици, и да организира дебат за федералните решения на предизвикателствата, пред които е изправена Европа.

Следващото от поредицата събития на групата „Спинели“ ще се проведе в София на 22 февруари 2018 г. по случай българското председателство на Съвета на ЕС. То ще предостави възможност да се обсъди как могат да се съчетаят най-добре стремежите и очакванията на всяка държава-членка, като същевременно се запази единството на Европейския съюз. От гледна точка на системата за диференцирана интеграция, дискусиите за бъдещето на Европа ще бъдат проведени с парламентаристи, правителствени представители и с гражданите на София в рамките на обществената „Европейска среща“.

 

Програма

16.15 - 16.30

Встъпително слово на г-жа Илияна ЙОТОВА, Вицепрезидент на Република България

16.30 - 17.45

 

Първа кръгла маса

НАКЪДЕ ВЪРВИ ЕВРОПА? СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ ИЛИ РАЗЕДИНЕНА ЕВРОПА НА  ДЪРЖАВИТЕ?

Панелисти:

 • Елмар БРОК, Член на европейския парламент
 • Георг ГЕОРГИЕВ, Заместник-министър на външните работи
 • Деница ЗЛАТЕВА, Заместник-председател на БСП
 • Андрей КОВАЧЕВ, Член на Европейския парламент

Теми за дискусия: 

 • Какви предстои в дебата за бъдещето на Европа?
 • Какъв модел на интеграция е подходящ за Европа?
 • Как да използваме европейската интеграция като начин за умножаване на националния суверенитет?
 • Как да гарантираме демократичната легитимност на европейския проект?
 • Трябва ли ЕС да бъде преоснован въз основа на принципа на солидарност между неговите граждани?

 

17.45 - 19.00

 

Втора кръгла маса

„ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ КЪМ ЕВРОПА: С РАЗЛИЧНИ ТЕМПОВЕ КЪМ ЕДИН „ВСЕ ПО-ТЕСЕН СЪЮЗ“

Панелисти:

 • Андрю ДЪФ, Председател на Групата „Спинели“
 • Моника ПАНАЙОТОВА, Заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС
 • Ивайло КАЛФИН, Член на Групата на високо равнище за собствените ресурси
 • Ева МАЙДЕЛ, Член на Европейския парламент

Теми за дискусия: 

 • Как могат да се съчетаят спешните реформи с различните темпове на интеграция?
 • Как да избегнем създаването на държави-членки втора класа, като същевременно позволим на желаещите държави-членки да положат основите на европейска федерация?
 • Какви финансови и политически инструменти трябва да бъдат създадени, за да се осигури сближаване между различните скорости на интеграция и да се избегне хегемонията на отделни групи от държави?

                                         

 

Twitter

 • 🇪🇺 New members of the European Parliament of The meeting to discuss their work in the Parliament and… https://t.co/wZ5YRkaYcY Il y a 1 semaine 3 jours
 • RT : 🗣️ Enrique Barón (former EP President): “C’è urgenza di rimediare ad alcuni errori fatti dopo il dopoguerra.”… https://t.co/UWqpOY8Xvg Il y a 3 semaines 23 heures